Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Ο κυρ Γεώργιος Αστράς,το Μούδρο και η μονή Βατοπεδίου

Ο μέγας στρατοπεδάρχης κυρ Γεώργιος Αστράς, ο οποίος έφερε το τίτλο "Δούκας και Κεφαλή της Λήμνου", στα 1362   δώρισε στη μονή Βατοπεδίου έναν πύργο ιδιόκτητο που είχε  στο Μούδρο και έκταση περί τις δύο χιλιάδες μόδια δηλαδή 1800 στρέμματα με σκοπό τη δημιουργία ενός  μετοχιού.
Η δωρεά επικυρώθηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο, με χρυσόβουλο στο οποίο αναφέρεται:
«Επεί ο περιπόθητος συμπέθερος της βασιλείας μου μέγας στρατοπεδάρχης κυρ Γεώργιος ο Αστράς ανέφερεν ότι έκτισε πύργον εξ οικείων κόπων και αναλωμάτων περί την νήσον Λήμνον εν τη τοποθεσία του Μούδρου, όντινα δη πύργον μετά και γης μοδίων δισχιλίων πλησίον τούτου διακειμένης αποκατέστησα εις Μετόχιον προσκυρώσας και δους αυτό τη εις το Άγιον Όρος του Άθω Μονή του Βατοπεδίου... εγένετο και ο παρών Χρυσόβουλλος λόγος της βασιλείας μου... την δ΄ του παρόντος μηνός... του ςωο΄ έτους …
Ιωάννης εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων ο Παλαιολόγος».
O Ιωάννης εκθρονίστηκε αλλά σύντομα ανακατέλαβε το θρόνο του.Πρώτο μέλημα να επιβεβαιώσει τη δωρεά.
Έτσι στα 1380 με νέο χρυσόβουλο ο Ιωάννης  επιβεβαιώσει την δωρεά  προς τη μονή Βατοπεδίου.
Σήμερα η μονή Βατοπεδίου διεκδικεί την περιοχή που σύμφωνα με τα χρυσόβουλα φέρεται ότι της ανήκει.
Ευαγγελία Χ.Λιάπη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου